Nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ được mua nhà xã hội

Theo Luật bất động sản năm 2014 quy định về những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về bất động sản xã hội, bao gồm 10 lực lượng đối tượng sau:

Người có công với cách mệnh theo quy định của luật pháp về ưu đãi người có công với cách mệnh.

Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại địa bàn nông thôn.

Hộ gia đình tại địa bàn nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Người thu nhập rẻ, hộ nghèo, cận nghèo tại địa bàn thành phố.

Người cần lao đang khiến việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan trình độ khoa học, bộ đội giỏi, người cần lao trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc công an dân chúng và quân sĩ dân chúng.

Cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của luật pháp về cán bộ, công chức, nhân viên.

Các đối tượng đã trả lại bất động sản công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật bất động sản năm 2014.

Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học trò trường dân tộc nội trú công lập được tiêu dùng bất động sản trong thời kì học tập.

Hộ gia đình, tư nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá toá bất động sản theo quy định của luật pháp mà chưa được Nhà nước bồi hoàn bằng bất động sản, đất ở.

Trả lời